Allahın Bütün Alemlerin Kadınlarına Üstün Kıldığı Kadın

Kuran’da Tüm Alemlerin Kadınlarından, Üstün Kılınan Kadın- Hz. Meryem

Allahın Bütün Alemlerin Kadınlarına Üstün Kıldığı Kadın

 

Hani melekler demişlerdi:Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti (üstün kıldı.)

Âl-i İmrân suresi – 42

Alemlerin En Üstün Kadını – Hz. Meryem

Hz. Meryem’in babası İmran b. Mâsân olup Hub’um b. Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı. Mâsân Hanedanı da İsrail oğullarının Başkanlarından, Din Bilginleri ve danışmanlarından idiler. Zekeriyyâ Aleyhisselâmla İmran b.Mâsân, iki kız kardeşlerle evli olup Zekerriyyâ Aleyhisselamın zevcesinin adı Eşya’ (İşa’) bint-i Fâkud, İmran b.Mâsân’ın zevcesinin adı da Hanne bint-i Fakud idi. Hanne; İsâ Aleyhisselamın annesi Hz. Meryem’in annesi idi.

Hanne; yaşlanıp çocuk doğurmaktan aciz bulunduğu ve bir ağacın gölgesinde oturduğu sırada, bir kuşun yavrusunun ağzına yiyecek verdiğini görünce, kendisinde bir oğlan çocuğu olması arzusu uyandı. Bir oğlan çocuğu ihsan etmesi için Allah’a yalvardı. ‘’ Ey Allah’ım! Eğer, bana bir erkek çocuğu ihsan edersen, onu Beytülmakdis’e vakfetmek, adak ve şükrane olarak onun hizmetinde bulundurmak üzerime borç olsun! ‘’ dedi.

Hanne’nin bu adağı Kur’ân-ı Kerimde şöyle açıklanır:

“Hani (İmran’ın) karısı: Rabb’im ! Karnımdakini azadlı bir kul olarak sana adadım.
Benden olan bu (adağı) kabul et!
Şüphesiz,(niyazımı) hakkıyla işiten , (niyetimi) kemaliyle bilen Sensin Sen! “demişti .
[Âl-i İmran / 35 ]

Adanılan çocuk; Mescidin hizmetlerini görür, ergenlik çağına girdikten sonra, orada kalmak veya ayrılıp gitmek hususunda serbest bırakılır, gitmek isterse arkadaşlarından izin alırdı. Oradan çıkıp gitmesi onların bilgisi dâhilinde olurdu.
Mescid hizmetine, erkek çocuklardan başkası adanmazdı. Kızlar, bununla mükellef tutulmazlar; hayz görmeleri ve rahatsızlığa uğramaları sebebiyle, bu hizmete elverişli görülmezlerdi.

Hanne; Hz. Meryem’e gebe olup ta, karnındakini adayınca, kocası İmran : ” Yazıklar olsun sana! Sen bunu, ne diye yaptın? Eğer, karnındaki kız olursa, kız da bu hizmete elverişli bulunmadığına göre , şu yaptığın şeyi gördün mü ? ‘’ dedi. İkisi de, üzüntüye düştüler.

Hanne, Hz. Meryem’e gebe iken İmran vefat etti. (Hanne) Kız çocuğunu doğurunca Allah, onun ne doğurduğunu daha iyi bilici iken,

“Rabbim! Hakikat ben onu kız olarak doğurdum.
Erkek, kız gibi değildir.
Gerçek, ben onun adını, Meryem koydum.
Onu da, zürriyetini de, o taşlanmış (koğulmuş) şeytandan, Sana sığınır(ısmarlar)ım! ” dedi.
[Âli İmran / 36 ]

Hanne; erkek kız gibi değildir demekle, kızın Mescid hizmetine ve orada ibadete [Mahrem olması, za’fı , hayzdan, nifasdan, rahatsızlanmaktan berî bulunmaması sebebiyle ] erkek gibi , elverişli olmadığını söylemek istemişti.
Sonra, onu alıp bir beze sararak Mescide götürdü. Hârûn Aleyhisselam oğullarından olan ve o zaman, Beytülmakdis Mescidinde sayıları otuzu bulan din bilginlerinin yanına koydu. Şeybe oğulları Kâbe işlerine baktıkları gibi, bu Bilginler de , Beytülmakdis Mescidinin işlerine bakarlardı.

Hanne onlara :

” Şu önünüzdeki çocuk, bir adaktır!” deyince namaz İmamları ve kurbanlarının Vazifelisi İmran’ın kızı olduğu için , hepsi de onu alıp bakma arzusuyla çekiştiler.

Zekerriyyâ Aleyhisselam , onlara:

“Ben, buna bakmaya sizden daha lâyık ve müstehak bulunuyorum:
Çünkü bunun Teyzesi , benim yanımda (zevcem)dır.’’ dedi.

Öteki Bilginler Zekerriyyâ Aleyhisselama :
“Böyle yapma ! Eğer, o kendisine halkın en yakın ve en layık olanına bırakılacak olursa ; onun , doğuran annesine bırakılması gerekir.
Fakat biz , onun hakkında kur’a çekelim.
Kimin okuna çıkarsa o, onun yanında kalsın! Dediler ve bunun üzerine söz birliği ettikten sonra , on dokuz kişi, Car (Ürdün) ırmağına kadar gittiler.

Tevrat yazarken kullandıkları kalemlerini suyun içine attılar.
Zekerriyyâ Aleyhisselamın kalemi suyun üzerine çıktı. Öbürlerinin ki suyun dibine çöktü.
Zekerriyyâ Aleyhisselam da , Hz. Meryem’in bakımını üzerine aldı ve onu , Yahyâ Aleyhisselamın annesi olan Teyzesine teslim etti.

Büyüyünceye kadar, ona bir süt annesi tuttu. Hz. Meryem , ergenlik çağına basınca, Zekerriyyâ Aleyhisselam Mescid’de onun için bir oda yaptırdı. Oraya , ortasından bir kapı da koydurdu. Kâbe’nin içine, merdivensiz çıkılamadığı gibi , bunun içine de merdivensiz çıkılamazdı. Kendisinin yanına , Zekerriyyâ Aleyhisselamdan başkası çıkmazdı.

Zekerriyyâ Aleyhisselam , her gün ona yiyeceğini, içeceğini, yağını, kokusunu götürüp bırakır , ayrılırken kapısını kilitlerdi.
Zekerriyyâ Aleyhisselam , ne zaman onun odasına girse , yanında kış içinde yaz meyvesi, yaz içinde kış meyvesi bulur ; ona :

” Ey Meryem ! Bu sana nereden geliyor ? ” diye sorar ; o da :
” Bu Allah tarafından ! ” diye cevap verirdi.

Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de Şöyle buyrulur :

“Bunun üzerine , Rabbi ,onu iyi bir rızâ ile kabul etti.
Onu , güzel nebat gibi büyüttü. (Zekerriyyâ’yı da) ona(bakmaya) memur etti. Zekerriyyâ , ne zaman (onun bulunduğu yere ) Mihrab’a girdiyse onun yanında , bir yiyecek buldu :

“Meryem! Bu sana nereden geliyor ? ” dedi.

O da :
” Bu Allah tarafından ! Şüphe yok ki Allah , kimi dilerse ona sayısız rızık verir !” dedi.
[ Âl-i İmran / 37 ]

(Ey Rasûlüm!) Bunlar sana vahy etmekte olduğumuz gayb haberlerindendir.
Meryem’i , onlardan hangisi himayesine olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin.(Bu hususta) çekişirlerken de sen yanlarında yoktun.’’
[ Âl-i İmrân /44 ]

Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da , Hz. Meryem’le ilgili Hadîsi-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır :

” Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı : İmran’ın kızı Meryem idi.
Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice’dir.’’ *

“Cennet kadınlarının üstünü:

Hatice bint-i Huveylid,

Fâtıma bint-i Muhammed,

Meryem bint-i İmran,

Firavunun Zevcesi Âsiye bint-i Müzâhım’dır **”

* Ahmed b. Hanbel-Müsned / İbn.Abdulberr-İstiab

**Ahmed b. Hanbel-Müsned / Hâkim-Müstedrek / İbn.Abdulberr-İstiab

Kaynak: Peygamberler Tarihi-M.Asım Köksal

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Takva Nedir ? Takva Ehli Kimlerdir ?

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Cennetteki Müttakîler Nasıldırlar?

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Nazar Duası: Nazara Karşı Okunacak Sureler

Yayınlanma tarihi: 24 Oca 2020- GÜncellenme tarihi: 07-01-2022

“Allahın Bütün Alemlerin Kadınlarına Üstün Kıldığı Kadın” üzerine 2 yorum

  1. Acaba bizim kadınlarımız hiç merak edip neden Meryem alemlerin en üstün kadını oldu diye hiç merak edip araştırdılar mı ? O’nun imanını teslimiyetini temizliğini sabrını namusunu sadakatini Allah aşkını Kuran değişik surelerdeki ayetlerle anlatır.Anlatır ki bütün kadınlara örnek olsun mümin kadınlarda O’nun imanını örnek alarak ve imanını yaşayarak Onunla beraber cennetin yüksek köşklerinde beraber komşu olsun. Kur’anda Hz Meryem’i anlatan sureler: bakara suresi 87. ayet, bakara suresi 253. ayet , âli imrân suresi 36. ayet , âli imrân suresi 37. ayet , âli imrân suresi 42. ayet , âli imrân suresi 43. ayet ,âli imrân suresi 44. ayet , âli imrân suresi 45. ayet , âli imrân suresi 47. ayet , âli imrân suresi 48. ayet, âli imrân suresi 49. ayet, , nisa suresi 155. ayet , nisa suresi 156. ayet , nisa suresi 157. ayet , nisa suresi 158. ayet , nisa suresi 171. ayet , mâide suresi 17. ayet , mâide suresi 46. ayet , mâide suresi 72. ayet , mâide suresi 75. ayet, , mâide suresi 110. ayet mâide suresi 78. ayet, mâide suresi 110. ayet, mâide suresi 112. ayet, mâide suresi 114. ayet, mâide suresi 116. ayet, mâide suresi 117. ayet, mâide suresi 118. ayet, tevbe suresi 31. ayet, meryem suresi 16. ayet, meryem suresi 17. ayet, meryem suresi 18. ayet, meryem suresi 20. ayet,meryem suresi 22. ayet ,meryem suresi 24. ayet, meryem suresi 27. ayet, meryem suresi 29. ayet, meryem suresi 34. ayet, meryem suresi 35. ayet, enbiyâ suresi 91. ayet, mü’minûn suresi 50. ayet, ahzâb suresi 7. ayet, ahzâb suresi 8. ayet, zuhruf suresi 57. ayet, zuhruf suresi 58. ayet, zuhruf suresi 59. ayet, hadîd suresi 27. ayet,saff suresi 6. ayet, saff suresi 14. ayet, tahrîm suresi 12. ayet

    Yanıtla

Yorum yapın