Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!

1902 Görüntülenme

Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!

“Beni Hud İhtiyarlattı…”

Abdullah b. Abbas demiştir ki. Bütün Kur’ân içinde Resulullah’a bu âyetten daha ağır ve daha çetin bir âyet nazil olmamıştır: Ve bunun içindir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Hud Sûresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı” ve bazı rivayette “Beni Hud Sûresi ihtiyarlattı.” buyurmuştur.
                                                                                       Elmalı Tefsiri

Bismillâhirrahmânirrahîm

112- Artık sen de, beraberindeki tevbe edenler de emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz O, bütün yaptıklarınızı çok iyi görür.
Hud Suresi – 112

Hud Suresi 112. Ayetin Tefsiri

Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!

“Artık sen de” … “emrolunduğun gibi dosdoğru ol” buyruğunda hitab Peygamber (sav)’ e ve başkalarınadır.

Hitab ona olmakla birlikte, maksat onun ümmetidir, de denilmiştir ki bu görüş de es-Süddîye aittir. Bir diğer görüşe göre dosdoğru ol Allah’tan, din üzere dosdoğru kalmayı dile ve bu­nu O’ndan iste diye de açıklanmıştır. Buna göre deki “sin” harfi dilekte bulunmak için getirilmiş olur. Nitekim “estağfirullah“ın, Allah’tan mağ­firet dilerim, anlamına gelmesi gibi.

Dosdoğru olmak (istikamet) ise sağa ve sola sapmaksızın tek bir yön üzere devam etmek demektir. Buna göre mana; Allah’ın emrini uygulamak üzere dosdoğru yürü, demektir.

Müslim’in Sahih’inde Süfyan b. Abdullah es-Sakafî’den şöyle dediği nak­ledilmektedir:

Ey Allah’ın Rasûlü! dedim, İslâm’a dair bana öyle bir söz söyle ki onun hakkında senden sonra hiç kimseye soru sormayayım.
Hz, Pey­gamber şöyle buyurdu: “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.
[Müslim, İman 62, Müsned, III, 413, IV, 385; ayrıca bk. İbn Mâce, Fiten 12; Dârimî, Rikaak 4.]

Darimî Ebu Muhammed de, “Müsned”inde Osman b. Hâdır el-Ezdî’den şöyle dediğini rivayet eder:

İbn Abbas’ın huzuruna girip ona: Bana tavsiye­de bulun, dedim. O da: Olur, dedi. Allah’ın takvasına ve dosdoğru istikamet üzere olmaya dikkat et. Tabi ol, bi’atçi olma.
[Dârimî, Mukaddime 19. Ayrıca 22’de Kadı Şureyh’in; 23’re Abdullah b. Mes’ûd’un sö­zü olarak.]

Beraberinde tevbe edenler de.Yani sen de, onlar da istikamet üzere olun, dosdoğru yürüyün anlamındadır.

Bununla şirkten tevbe edip, İslâm’a giren ve ashabını ve ondan sonra da ümmetinden ona tabi olanları kastetmektedir.

Rasûlullah (sav)ın Saçları Nasıl Ağardı?

İbn Abbas der ki: Rasûlullah (sav)ın üzerine bundan daha ağır ve bundan daha zor herhangi bir âyet inmiş değildir. İşte bundan dolayı Ashab’ı ken­disine: Saçların çabuk ağırmaya başladı, dediklerinde, o:Hûd ve kardeşle­ri olan diğer sûreler saçlarımı ağarttı” diye cevab vermişti.
[Tirmizi] Bu hadis sûre­nin baş taraflarında da kaydedilmişti.

Ebu Abdu’r-Rahman es-Sülemî’den de şöyle dediği rivayet edilmektedir: Ben Ebu Ah es-Serî’yi şöyle derken dinledim:

Peygamber (sav)ı rüyada gör­düm ve: Ey Allah’ın Rasûlü dedim, senden: “Hûd Sûresi saçlarımı ağarttı” dediğin rivayet edildi. O: “Evet” diye buyurdu.
Ben ona: Peki o sûreden saç­larını ağartan nedir? Peygamberlerin kıssaları ve ümmetlerin helak edilme­leri mi?
O: “Hayır ama yüce Allah’ın: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” buy­ruğudur (saçlarımı o ağarttı).”

Kaynak- Kurtubi Tefsiri

Allah’ın Emri Namaz

Mazlum Zalime Hak Ettiği Kötü Sözü Söyleyebilir“Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!” üzerine 4 yorum

  1. herzaman doğru her daim doğru olmak lazım.

    Cevapla
  2. Evet bu dosdoğru olmanın karşılığını da Rabbim Maide suresinin 119. ayetinde de şöyle müjdeliyor. ( Allah buyurur ki bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür . Onlara altından ırmaklar akan içlerinde ebediyyen kalmak üzere cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah’tan razı olmuşlardır . İşte büyük kurtuluş budur.

    Cevapla

Yorum yapın