Temizliğin Çeşitleri Ve Hastalıktan Korunma Yöntemi Nedir?

Temizliğin Çeşitleri Ve Hastalıktan Korunma Yöntemi Nedir?
İslamda temizliğin önemi, islamda temizlik çeşitleri ve hastalıklardan nasıl korunulacağına dair bilgiler:

İslam’da kirlerden arınma( Temizlik ) üçe ayrılır: Bunlar ruh, beden ve çevre temizliği’dir. Günümüzde artık unutulan bu 3 temizliğin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını öğrenip uygularsak, Allah’ın izni ile içinde bulunduğumuz virüslerden ve uygulamayı sürdürdüğümüz müddetçe yeni salgınlardan korunmuş oluruz…

1- Öncelikle salgın ve virüs dediğimiz için hemen uygulanması gereken bir kural var ilk olarak buna dikkat edilmeli. Nedir bu kural? bir yerde bulaşıcı bir hastalık çıktığı durumlarda ne yapılması gerektiği konusu:

Amirin babası Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.) anlattı: Üsame b. Zeyd (r.a.)’a:

«—Veba hastalığı hakkında Resûlullah (s.a.v.)’den ne işittin?» diye sorduğumda:

«— Resûlullah (s.a.v.): «Veba, yahudilerden bir gruba veya sizden önce yaşayan bir ümmete gönderilmiş bir azabdır. Siz bir yerde bu hastalığın çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz. Sizin bulunduğunuz bir yerde de bu hastalık çıkarsa hastalıktan kaçarak oradan çıkmayınız» buyurdu» dedi.

[Kaynaklar: Buharî, Enbiya, 60/34; Müslim, Selâm, 39/32, no:92.]

Gelelim temizlik kurallarına:

1- Ruh Temizliği

Ruh temizliğinin birinci derecesi, kalbin bâtıl inançlardan temizlenmesiyle kazanılır. İkincisi ise, haset, kibir, riya, hırs ve düşmanlık gibi kötü duygulardan kalbi arındırmakla elde edilir. Tevazu, kanaat ve sevgi, kalbten bu kötü duyguların atılmasıyla kazanılır.

Kur’ân, ruh ve kalb temizliği hususunda şöyle buyurur: “İnsanların kabirlerinden kalkacakları o gün, ne mal fayda verir ne de oğulları. Ancak Allah’a selim bir kalb ile varan müstesna.” [ es-Şuara (26). 88-89.]

2- Beden Temizliği

Bu hususta Peygamberimizin pek çok hadisi vardır. Bunlardan üç tanesi şöyledir: “Cuma günü yıkanmak her bâliğ olan (kimseye)kimseye vacib (gibi)dir.” [Buhârî]

Ebû Saîd-i Hudrî Şöyle demiştir: Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem’in: “Her bâliğ olan (kimseye) cum’a günü gusletmek ve imkân bulursa gerek misvaklanmak, gerek hoş koku sürünmek vâcib (gibi) dir.” buyurduğuna şehâdet ederim. [Buhârî]

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Biriniz gece uykusundan uyandığında elini iki yada üç sefer yıkamadan su kabının içine sokmasın çünkü elinin nerede gecelediğini bilemez.” (Nesâî, Gusul: 29; Ebû Dâvûd, Tahara: 49)

Besmele, yerine göre mendub, sünnet veya vacibtir. Bunun yanında: “üzerlerine Allah’ın ismi anılmayanlardan yemeyin.”[el En’am (6), 12.]  âyet-i kerimesi gereğince, kasten besmele çekilmeden boğazlanan bir hayvanın etinden yemek haramdır.

Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz.

Abdest alırken besmele çekmek sünnet, zina etmek, şarap içmek gibi kesin haram olan işlerin başında besmele cekmekse, haramdır. Görünen ve görünmeyen pisliklerden arınma demek olan temizlik, ibadetin temel şartlarından biridir.

Oku emrinden sonraki emir temizlikdir

İslâm Dini, insanın maddî-mânevî bütün kirlerden temizlenmesini ister. Peygamberimize “Oku!”[ el-‘Al’ak (96),1-2]

1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

âyetinden sonra, ikinci olarak gelen âyet, temizlenme ile ilgilidir; “Elbiseni temizle“[ el-Müddessır (74), 4]

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!  Kalk, ve (insanları) uyar. Rabbini tekbir et (yücelt). Elbiseni tertemiz tut.

( açıklama: “Elbise temizliği” arap dilinde Dolaylı olarak kalp, ahlâk ve davranış temizliği anlamını taşır.)

Kur’ân-i Kerîmin bir çok âyetinde temizliğe teşvik edildiği gibi, başlı başına temizliği emreden âyetler de çoktur:

“…….Şüphesiz ki, Allah çok tevbe edenleri de sever, (pisliklerden) temizlenenleri de sever.”[el-Bakara (2), 222]

Mâide Sûresinin 6. âyetinde, ibâdet yapabilmek için şart olan abdest, gusül ve teyemmümün lüzumu ve şekli” anlatıldıktan sonra, “Allah’ın, kullan arıtmak istediği” kaydedilir.

Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.

Diş Temizliği:

Diş temizliği ile ilgili diğer hadiste de şöyle buyurulur: “Ümmetime (yahut insanlara) güçlük verecek olmasaydım, onlara, her namaz vakti mutlaka dişlerini, misvakla temizlemelerini emrederdim.”[Ebu davud,Tecrid Tercemesi, 484. nolu hadis]

Kıyafetin temizliği ve güzelliği

Cemiyet içerisinde iyi bir tesir meydana getirebilmek için mutlaka kıyafetin temiz ve intizamlı olması gerekir. Kıyafetimiz ruhumuzun aynasıdır. Ağırbaşlı bir kıyafet, mutlaka bize karşı bir saygı uyandıracaktır. İşte bunun için Kur’ân-i Kerîm şöyle buyurur: “Ey âdem oğullan, her mescide gelişte güzel elbisenizi giyiniz.“[ el-A’raf (7), 31.]

Ey insanoğulları, her mescide girişinizde güzel elbiseler giyiniz. Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

3- Çevre Temizliği

Bir müslüman, çevresinin temizliğine de son derece dikkat eder. Zira pislikler, çevremizden evimize, evimizden vücudumuza, vücudumuzdan da ruhumuza akseder. Evin, sokağın ve işyerinin temizliği, kişinin temizliğe karşı hassasiyetini gösterir. Çeşmelerin, kuyuların, dere sularının ve deniz sahillerinin temiz tutulması insanın görevi olmalıdır. Zira Peygamberimiz yollardan sıkıntı faktörlerini gidermeyi iman gereği saymıştır.

[ Bkz. Buhârî lûbe 35; mezâlim 24, 28; akîka 2; birr 38; Müslim, İman 58; Ebu Davud, edeb 160; zekât 42; Tirmizî iman 6 Nesâî, iman 16; İbn Mâce, mukaddime 9; edeb 7, 9; Ahmed b. Hanbel, II, 379, 445; V, 17.]

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Abdestli İken Abdest Almak

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Cennetteki Müttakîler Nasıldırlar?

Takva Nedir ? Takva Ehli Kimlerdir ?

“Temizliğin Çeşitleri Ve Hastalıktan Korunma Yöntemi Nedir?” üzerine 2 yorum

  1. Mükemmel bir anlatım . TEBRİKLER…. Tüm insanlarımızın uymasını temenni ederim. Hem sıhhat ve sağlıklı bir hayat hem de ahirete gönderilecek bol sevap.

    Cevapla

Yorum yapın