Muhammed Rasullullah’a Uyanlar

Allah yolundan alıkoyanlar ve Muhammed Rasullah Sallahu Aleyhi Vesellem’e uyanlar!

Muhammed Rasullullah'a Uyanlar

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alı koyan­ların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.

2. İman edip yararlı işler yapanların, Rableri ta­rafından hak olarak Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların günahlarını Allah örtmüş ve hâllerini dü­zeltmiştir.

3. Bunun sebebi, inkâr edenlerin bâtıla uymaları, inananların da Rablerinden gelen hakka uymuş olma­larıdır. İşte böylece Allah, insanlara kendilerinin mi­sallerini anlatır.

1. Bu Yüce Allah tarafından, kendisinin ve dininin düşmanlarına karşı bir savaş ilanıdır. Yani, Allah’ın âyetlerini inkâr edip İslamdan yüz çevirenler ve insanların İslama girmelerine engel olan­lar var ya, Allah onların amellerini boşa çıkarmış ve onları yok saymış ve sevapsız saymıştır. Zira bu ameller Allah için olmamış, bu ne­denle boşa çıkmıştır. Amellerden maksat; yemek yedirmek, sıla-i rahim yapmak ve misafir ağırlamak gibi iyi amellerdir. Zemahşerî şöyle der: Amelleri boşa çıkarmanın gerçek mânâsı, onları hiç ve kayıp saymaktır. Onları kabul edecek ve onlara karşı mükâfat verecek kimse yoktur. Onlar, koruyucusu ve ilgilenen kimsesi bulunmayan kayıp deveye benzerler. Bun­dan maksat, kâfir olarak yaptıkları ve “güzel ahlâk” diye isim verdikleri salih amelleridir Bunlar, sıla-i rahim, esirleri serbest bırakma, misafirleri ağırlama ve komşu haklarını korumadır.[5]

2. Samimi bir iman ile iman edip sâlih amel işleyenler Allah’ın, peygamberi Muhammed (a.s.)’e in­dirdiğini, seksiz ve şüphesiz, kesin olarak tasdik edenler… Âyetin bu bölümü, husûsî olanın umûmî olana atfıdır. Bundaki nükte, Hz. Muhammed (s.a)’e indirilene iman etmeden yapılan bir imanın tamam olmayacağına işaret etmek için, onun durumunu yüceltmek ve ona özen göstermektir.[6] Onun içindir ki, Yüce Allah, şu sözüyle bunu vurgulamıştır: Onun, Allah kelamı ve O’nun katından indirilmiş vahyi olduğu sabit ve ke­sindir. Bu, öncekini tekit mahiyetinde bir ara cümlesidir. Böyle yapanların, Allah, geçmiş günah ve hatalarını silip yok etmiştir. Din ve dünyaları hususunda hal ve durumlarını iyileştirmiştir. Bundan sonra Yüce Allah, kâfirlerin sapıklık, mü’minlerin de doğru yolu bulmalarının sebeplerini açıklamak üzere şöyle buyurdu: [7]

3. Kâfirlerin amellerini boşa çıkartma, on­ların sapıklık yoluna girmeleri ve bâtılı hakka tercih etmelerinden do­layıdır. İman edenlere gelince, onlar hidayet yoluna girmişler ve Allah katından indirilmiş olan kitaba imana ve gerçeğe sarılmışlardır. bu apaçık beyan gibi, Allah, mü’min ve kâfirlerden her iki grubun durumunu apaçık bir şekilde izah etti ki, insanlar ibret ve öğüt alsınlar…

Saffetut tefasir: Muhammed Suresi 1-2-3. ayetler

Yorum yapın