Ayetler İle Kelime-İ Tevhid Ve Kelime-İ Tevhid’in Anlamı

Ayetler ile Kelime-i Tevhid Ve Kelime-i Tevhid’in Anlamı

Kelime-i Tevhîd nedir?Lâilâhe illallah Muhammedun Rasûlüllah ” sözünü söylemekdir. Kelime-i Tevhîd ‘in  anlamı ise = “Allah’tan başka ilâh yoktur Muhammed Onun Rasûlüdür ” demektir. İşte buna “Kelime-i Tevhîd” denir.

Tevhîd kelimesi, birleştirme, birleme, bir olduğunu kabul etme ve bu şekilde inanma demektir. 

1- Kur’ân’da Kelime-i Tevhid:

Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de, son elçisi Hz. Muhammed (s.a.s)’e hitaben: “Senden önce hiçbir rasûl göndermedik ki ona; Benden başka ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin, diye vahyetmiş olmayalım (el-Enbiyâ, 21/25) buyurmuştur.

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır(el-Bakara, 2/255).

Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır, en güzel isimler O’na mahsustur(Tâhâ, 20/8).

O, sizin Rabbiniz olan Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. Herşeyin yaratıcısı O’dur (el-En’âm, 6/102).

Allah ile birlikte başka bir ilâh çağırma. O’ndan başka ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey helâk olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz(el-Kasas, 28/88) buyurulmaktadır.

2- Kelime- Tevhid’in Manasına Göre Hareket Etmek:

Bir yandan “Allah’tan başka ilâh yoktur deyip diğer yandan O’nun hükmünü reddetmek ya da hâkimiyetinde O’na ortak koşmak, kesin olarak haram kıldığı bir şeyi helâl, helâl kıldığı bir şeyi haram saymak, yalnızca kendisine mahsus özelliklerden birini veya birkaçını, yaratılmışlardan herhangi birine isnad etmek, Allah’a yaklaştıracak veya O’nun katında şefaatçi olacak diye O’ndan başka dostlar edinip bunları ulûhiyyet derecesine çıkarmak, Tevhîd inancıyla asla bağdaşmaz.

Bu tür düşünce ve inançlara sahip kimse “Allah’tan başka ilah yoktur.” demekle iman etmiş sayılmaz. Cenab-ı Allah bu gibi kimseleri yalancı ve inkarcı diye nitelemektedir:

1) “Halis din yalnız ve yalnız Allah’ındır. O’ndan başka dostlar edinenler; bizi, sadece Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara ibadet ediyoruz, derler. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah, yalancı ve inkârcıyı hidayete erdirmez” (ez-Zümer, 39/3).

2)“Yoksa onlar, câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için hükümranlığı Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?” (el-Tevbe, 5/50).

3) “Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler. Halbuki onlara; yalnız bir ilaha tapmaları emredilmişti. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır ” (et-Tevbe, 9/31).

Tavsiye konular:

Cennetteki Müttakîler Nasıldırlar?

İtaat : İslamın Hükmüne Rıza Hangi Koşullarda Gösterilir?

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

İyilik Mertebesine Kimler Ulaşır?

Makbul Olan Sabır Nedir? Makbul Olan Sabır Nasıldır?

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

 

Yorum yapın